• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

dama1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

دماسنج

توضیحات

دما سنج چیست

وسیله ای است که بر مبنای واحد های مختلف دما را اندازه گیری می گیرد . اندازه گیری دقیق دما توسط دما سنج صورت می گیرد . ساده ترین و رایج ترین نوع دماسنج ، دماسنج های جیوه ای و الکلی است . اساس کار این دما سنج ها بر انبساط امکان پذیر است که بالاتر از نقطه ی انجماد و پایین تر از نقطه ی جوش مایع درون دما سنج باشد .

انواع دما سنج

معمولی دما سنج حداکثر دما سنج حداقل دما سنج حداقل – حداکثر دما سنج گازی دما سنج مایعی دما سنج انبساط سیال دما سنج الکتریکی دما سنج با مقاومت الکتریکی دما سنج کریستال مایع که سرما و گرما را نشان می دهد ، این لفظ فرانسووی است و در فارسی مستعمل است لیکن هنوز جز زبان نشده است . ماخوذ از ترموس به معنی گرما و مترون به معنی اندازه یونانی و آلتی است که از روی آن میزان اندازه گیری می شود و معمولا از یک لوله شیشه ای که دو طرف آن بسته و در قسمت پایین آن مخزنی پر از جیوه یا الکل تعبیه شده است تشکیل می گردد برای مدرج ساختن آن ، ترمومترهای جیوه ای را در ظرف بخار آبی که در حال جوش است قرار می دهند، جیوه بر اساس خاصیت انسباط اجسام در مقابل حرارت در لوله بالا می رود و در نقطه ای که توقف می کند آن نقطه را با عدد 100علامت می گذارند. سپس مخزن جیوه را در خرده یخ در حال گداز می گذارند . جیوه از لوله پائین می اید و در نقطه ای متوقف می شود که ان را ، نقطه صفر میزان الحراره فرض می کنند و در حقیقت نقطه انجماد نقطه انجماد آب یا نقطه ذوب یخ است . آنگاه میان این دو رقم را با اعداد علامت گذاری نموده که هذ قسمت را یک درجه نامند . و اینگونه ترمومترها که به صد درجه تقسیم شده اند ترمومتر سانتی گراد می نامند. چه غیر از این درجه بندی انواع دیگری نیز وجود دارد که ازآن جمله است ترمومتر و ترمومتر فارنهایت . ترمومتر رئومور – در این گرما سنج نقطه یخ یا صفر درجه سانتی گراد برابر است ولی نقطه غلیان آب در این گرما سنج 80 درجه است چه دانشمند فرانسوی در گرما سنج خود بین نقطه انجماد آب یا ذوب یخ و نقطه غلیان آب را 80 درجه تقسیم کرده و ا نتیجه 80 درجه ترمومتر رئومور برابر با صد درجه ترمتر سانتی گراد می باشد. باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتر از35 درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در 39 درجه سانتی گراد منجمد می شود . از این روی اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکی استفاده می کنند زیرا الکل درجه120 درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در 78 درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که به شکل "ایو" فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود : یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دو سوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد .

دما سنج

دما سنج چیست

وسیله ای است که بر مبنای واحد های مختلف دما را اندازه گیری می گیرد . اندازه گیری دقیق دما توسط دما سنج صورت می گیرد . ساده ترین و رایج ترین نوع دماسنج ، دماسنج های جیوه ای و الکلی است . اساس کار این دما سنج ها بر انبساط امکان پذیر است که بالاتر از نقطه ی انجماد و پایین تر از نقطه ی جوش مایع درون دما سنج باشد .

انواع دما سنج

دما سنج معمولی، حداکثر دما سنج، حداقل دما سنج، حداقل – حداکثر دما سنج گازی، دما سنج مایعی، دما سنج انبساط سیال، دما سنج الکتریکی، دما سنج با مقاومت الکتریکی، دما سنج کریستال مایع، دمانگار،که سرما و گرما را نشان می دهد ، این لفظ فرانسووی است و در فارسی مستعمل است لیکن هنوز جز زبان نشده است . ماخوذ از ترموس به معنی گرما و مترون به معنی اندازه یونانی و آلتی است که از روی آن میزان اندازه گیری می شود و معمولا از یک لوله شیشه ای که دو طرف آن بسته و در قسمت پایین آن مخزنی پر از جیوه یا الکل تعبیه شده است تشکیل می گردد برای مدرج ساختن آن ، ترمومترهای جیوه ای را در ظرف بخار آبی که در حال جوش است قرار می دهند، جیوه بر اساس خاصیت انسباط اجسام در مقابل حرارت در لوله بالا می رود و در نقطه ای که توقف می کند آن نقطه را با عدد 100علامت می گذارند.

دماسنج جیوه ای

سپس مخزن جیوه را در خرده یخ در حال گداز می گذارند . جیوه از لوله پائین می اید و در نقطه ای متوقف می شود که ان را ، نقطه صفر میزان الحراره فرض می کنند و در حقیقت نقطه انجماد نقطه انجماد آب یا نقطه ذوب یخ است . آنگاه میان این دو رقم را با اعداد علامت گذاری نموده که هذ قسمت را یک درجه نامند . و اینگونه ترمومترها که به صد درجه تقسیم شده اند ترمومتر سانتی گراد می نامند. چه غیر از این درجه بندی انواع دیگری نیز وجود دارد که ازآن جمله است ترمومتر و ترمومتر فارنهایت . ترمومتر رئومور – در این گرما سنج نقطه یخ یا صفر درجه سانتی گراد برابر است ولی نقطه غلیان آب در این گرما سنج 80 درجه است چه دانشمند فرانسوی در گرما سنج خود بین نقطه انجماد آب یا ذوب یخ و نقطه غلیان آب را 80 درجه تقسیم کرده و ا نتیجه 80 درجه ترمومتر رئومور برابر با صد درجه ترمتر سانتی گراد می باشد. باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتر از35 درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در 39 درجه سانتی گراد منجمد می شود . از این روی اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکی استفاده می کنند زیرا الکل درجه120 درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در 78 درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که به شکل "ایو" فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود : یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دو سوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد .

دانلود آنالیز :
دانلود دستورالعمل :
دانلود کاتالوگ :
  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :